Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU READYTOWORK.COM.PL

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Readytowork.com.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników naszego serwisu.

Korzystając z readytowork.com.pl, zgadzacie się Państwo na wszystkie niniejsze warunki. Sposób korzystania przez użytkownika z naszych Usług podlega zasadom określonym w Polityce Cookies oraz Polityce transparentności, która opisuje sposób gromadzenia, korzystania, udostępniania i przechowywania informacji osobowych użytkownika.

 

Kto świadczy na Państwa rzecz Usługi

Niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Readytoworkcom.pl (dalej jako: „Serwis”) przez spółkę DPM Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-022) przy ul. Damrota 6/301, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231310, REGON 240062475, NIP 547-202-68-48, zwaną dalej „DPM” (która przyjmuje dodatkowo formy gramatyczne zaimków „My” lub „Nas”).

 

Rejestracja/Umowa

Klikając przyciski „Zarejestruj się”, rejestrując się w naszym Serwisie, uzyskują Państwo dostęp do naszych usług, a także wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i tym samym zgadzacie się Państwo na zawarcie prawnie wiążącej umowy z DPM (dalej jako” Zarejestrowany Użytkownik”). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na warunki niniejszej Umowy (dalej jako: „Umowa”), nie powinni Państwo rejestrować się w Serwisie, odwiedzać naszego Serwisu ani w inny sposób korzystać z Serwisu.

W celu założenia osobistego konta w naszym Serwisie – zawarcia Umowy należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na podany przez Państwa adres e-mail będą przesyłane przez nas powiadomienia dotyczące Państwa profilu, a także świadczonych przez nas Usług. Dodatkowo w celu pełnego wykorzystania naszego Serwisu będą Państwo poproszeni o podanie dodatkowych danych takich jak np. historia wykształcenia, historia zatrudnienia.

 

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z naszych usług

Z naszych usług mogą korzystać zarówno osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne.

Dodatkowo muszą Państwo posiadać dostęp do Internetu i urządzenie elektroniczne (komputer, urządzenie mobilne) z zainstalowaną popularną przeglądarką internetową umożliwiającą korzystanie z sieci Internet oraz zarejestrowanie się w Serwisie. Aby Serwis działał poprawnie, przeglądarka powinna być w najnowszej wersji.

 

Na czym polegają świadczone przez nas usługi

DPM świadczy swoim Użytkownikom usługi polegające na umożliwieniu dostępu do platformy pozwalającej na prezentację życiorysów w ustrukturyzowanej formie (podobnej do CV) poprzez publikację takich danych w naszym Serwisie w indywidualnym profilu Użytkownika. Umożliwia to zaprezentowanie się Użytkownika naszego Serwisu na rynku pracy, znalezienie praktyki stażu, a także pracy. W szczególności korzystanie z naszego Serwisu umożliwia:

(i) promowanie wizerunku Użytkownika związanego z jego edukacją oraz działalnością zawodową;

(ii) publikację ofert praktyk, staży i pracy;

(iii) przeglądanie ofert praktyk, staży, pracy oraz aplikowaniu na nie;

(iv) przeglądanie profili Użytkowników w celu wyszukania kandydatów do praktyk, stażów i pracy;

(v) komunikowanie się Użytkowników tj. uczniów, studentów, absolwentów, pracodawców.

 

Zarządzanie Profilem Użytkownika

Profil Użytkownika umożliwia wprowadzanie danych Użytkownika, zarządzanie nimi (aktualizację) oraz ich publikowanie. Dostęp do takiego profilu uzyskują Państwo po zalogowaniu się w naszym Serwisie za pomocą loginu oraz hasła wykorzystanego podczas rejestracji.

 

Odpowiedzialność DPM

W zakresie dopuszczalnym przez prawo zrzekamy się wszelkich dorozumianych gwarancji z tytułu przydatności Serwisu, a także nie gwarantujemy, że nasze Usługi będą funkcjonowały bez zakłóceń lub bez błędów.

Dodatkowo w zakresie przewidzianym przez prawo nie jesteśmy odpowiedzialni wobec Użytkowników i wobec innych osób za szkody bezpośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub moralne, bądź utratę szansy na podjęcie praktyk, stażu lub pracy, potencjalnych zysów lub dochodów w związku ze świadczonymi przez nas Usługami, przerwami w pracy Serwisu, utratą lub modyfikacją informacji i treści Użytkownika albo korzystaniem z nich.

Zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji świadczonych przez nas Usług, a także możliwość czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Usług w celu ich ulepszenia, dodawania nowych funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji bez uprzedniego informowania Użytkowników.

 

Reklamacje 

Zakłócenia w funkcjonowaniu naszego Serwisu oraz wszelkie problemu i uwagi związane ze świadczonymi przez nas Usługami mogą Państwo zgłaszać poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@readytowork.com.pl lub korespondencyjnie na adres DPM Sp. z o.o. ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia, jeżeli wynikać będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

Jeżeli usunięcie zgłoszonych problemów lub uwag, będzie wymagało ingerencji w profil Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo dostępu do Profilu Użytkownika.

 

Dane osobowe

Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników podlega Polityce Cookies oraz Polityce transparentności.

 

Zablokowanie konta

Jeżeli Użytkownik łamie Regulamin lub nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, DPM ma prawo do zablokowania takiego konta. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a w konsekwencji jego dane zostaną wykasowane z naszego Serwisu.

 

W jaki sposób mogą Państwo rozwiązać Umowę

Proszę pamiętać, że jako zarejestrowani Użytkownicy mogą Państwo w każdej chwili rozwiązać umowę poprzez zamknięcie swojego konta w naszym Serwisie i zaprzestanie korzystania z naszych usług, a także poprzez zgłoszenie żądania do DPM.

 

Zmiana niniejszej Umowy

Niniejsza Umowa może podlegać zmianom. Oznacza to, że możemy w każdej chwili wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie, Polityce cookies, a także w Polityce transparentności. Jeżeli wprowadzone przez nas zmiany będą istotne, zostaną o tym Państwo powiadomieni jeszcze zanim zaczną obowiązywać. Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia do proponowanych zmian, będą mogli Państwo zamknąć swoje konto (usunąć profil). Jeżeli po takim powiadomieniu lub opublikowaniu przez Nas zaktualizowanego Regulaminu, w dalszym ciągu będą Państwo korzystać z naszych usług, będzie to równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zaktualizowane warunki.

 

Postanowienia końcowe

Regulamin oraz świadczone przez nas Usługi podlegają powszechnie obowiązującym przepisom polskiego prawa.

Wszelkie spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu pomiaru ruchu i optymalizacji jej zwartości. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.